.םילשורי 40 איבנה לאומש ‘חר “דסח לש טוח” תבישי ברעב 21:00-19:30 תועשה ןיב ישילש םוי

 

תניפ םיליפעמה ‘חר ל”הצ יללח ש”ע תסנכה תיב ברעב 22:30-24:00 תועשה ןיב ישימח םוי
.ןולוח (סקובליפה דיל) הדוצמה

 

:תומורת/םירוריבל
“דסח לש טוח תודסומ”
40 איבנה לאומש ‘חר
50226 .ד.ת
םילשורי

 

02-5812252 .סקפ 053-372280 וא 02-5812210 ‘לט

 

:ןופאלפל ורשקתה א”טילש שורא םולש ג”הרה דובכ לש םיקסידו ואדיו/וידוא תוטלק תנמזהל
052-240696

 

8791346 ראודה קנב ןובשח רפסמ