רב לאומש יבר רמא .’סריתו ךשמו לבותו ןויו ידמו גוגמו רמוג תפי ינב’
,אינודקמ (=ןוי)ו ידמו ,אינמרג (=גוגמ)ו הקירפא (=רמוג) וז :ימא
.aאינות (=ךשמ)ו הינסיא (=לבות)

תשבי הניא הילע ןאכ רבודמש הקירפא :סרוג ראובמה הבר שרדמ]
[הפוריא תשביב אנידמ אלא ,ונימי לש הקירפא

.יקרות ירמא ןנבר .סרפ וז רמא ןומיס יבר .’סרית’

ףידה (=תפיר)ו היסא (=זנכשא) :’אמגרתו תפירו זנכשא רמוג ינבו’
.איקינמרג (=אמגרות) רמא היכרב יבר .אינמרג (=אמגרות)ו

סורטיסלא (=שישרתו השילא) .’םינדודו םיתכ שישרתו השילא ןוי ינבו’
.אינדרד (=םינדוד) אילטיא (=םיתכ)

ונייה :שיקל ןב ןועמש יבר רמא .’ןענכו טופו םירצמו שוכ םח ינבו’…
:שריפו (איבנה) לאקזחי אב .טופ לש ותחפשמ העלבתנש םירובס
.’ולופי ברחב םתיא תירבה ץרא ינבו בוכו ברעה לכו דולו טופו שוכ’

לאקזחיב םגו ,םיאיבנב םיפסונ םיבר תומוקמב תרכזנ טופ ירהו]
ימ שוריפ שי ןאכ ,ראובמה הבר שרדמ יפלש ,אלא .םיפסונ תומוקמב
תירבה ץרא גשומה אוה ןאכ דיחיה שודיחה ירהו ,אובל דיתעל טופ איה
שרדמה תנווכ הארנכ וזו ,ך”נתה לכב וא ,םירחאה םיאיבנב בותכ אלש
[אזימרב אמיכחל ידו ,טופ והימ הז בותכב אקוד שריפ לאקזחיש ורמואב