,םימיה תירחאל האובנ ראתמ היעשי רפס .ך”נתב אוה רתויב םדקומה רוכזיאה
?םש עיפומ ימ ושחנו .חישמה אוב תודוא

ןאכ ץחל ואולמב רמאמה תאירקל

ידכ םיבתכמ חלש ןדאל ןב לש יארקמה םואתה יכ ונתוא דמלמ ארקמה טשפ
םיליבקמ םיוק םימייק .םיבתכמה ןכות תודוא ונל רפסמ שרדמה .הלחמ םורגל
.רתויב םיניינעמ

םינמזה ןיב רשקה .םינמז וב ריכזמו ,היעשיב קוספה תא שרפמ שודקה י”שר
.אילפהל קייודמו םיהדמ ב”הראב הפקתהה ינמז ןיבל ריכזמ אוהש