:רמוא (וצ ףד) ןירדהנס תכסמב ,ילבבה דומלתה

הוהו היפא ינתשיאו ,הוה אכלמ ןדאלב :ירמא ?ןדאלב ןב ןדאלב יאמ
הימשו הימש ביתכ הוה יכ .אתוכלמ לע הירב ביתי ,הוה אבלכד יכ
דבעו בא דבכי ןב (א יכאלמ) ביתכד ונייה ,אכלמ ןדאלב הובאד
.וינדא:םוגרתהיהו ,וינפ ונתשהו ,היה ךלמ ,ןדאלב :ורמא ?ןדאלב ןב ןדאלב עודמ
,ויבא םשו ומש בותכ היה יכ .ותוכלמ לע ונב בשי ,בלכ ומכ וכפהשכ
“וינדא דבעו בא דבכי ןב” :בותכש הז .ךלמה ןדאלב

םהש תורמל ,בלכה “ןדאלב” תודוא שודקה רהוזב םירבדה לש קוזיח הזו
תא האיבמ ארמגהש אלא ,דבלב וז אל לבא .םינוש םירבד ינש לע םירבדמ
,חישמה אובל םינמיסה תא ריבסהל הליחתמ איהש ינפל דיימ טעמכ הזה ןיינעה
…םלועל תירקמ הניא ל”זח לצא תוכימסהו