םילודג םיסינל ופצ :לאינד וניבר .1
הרבעוהו ,יחכונה בצמל הסחייתהש ,רז לאינד ג”הרה לש ותשרד ךותמ םיעטק
.םלועה לכל ןיוולה תועצמאב רישי רודישב
תא ףיקמ ךורב שודקה” * “ראתל רשפא יאש םשה שודיק לש הלוליה היהת וז”
אל המל דיגי דחא לכ” * “תואלפנו םיסינ הארנ ונחנא” * “דובכ יננעב לארשי
“יתייה עגושמ המכ ,ןמזמ הבושתב יתרזח
ןאכ ץחל ואולמב רמאמה תאירקל

 

אצמיתש המואל הל יוא :דומלתה .2וינב תא הדופ ה”בקהש ןמזבאצמיתש המואה לש הלרוג היהי המ ריבסמ ןירדהנס תכסמב ילבבה דומלתה
וזיא לע ריבסה יח שיא ןבה .לארשיל אוה ךורב שודקה לש “ןוידפה” ןמזב םלועב
…רבודמ המואןאכ ץחל ואולמב רמאמה תאירקל

ירשתב גוגמו גוג :הרורב הנשמ .3םיארוק עודמ ריבסמ (םייח ץפחה תאמ ךורע ןחלושה לע שוריפ) הרורב הנשמה
.גוגמו גוג תמחלמ תודוא האובנה תא תוכוסב הרטפהב אקודןאכ ץחל ואולמב רמאמה תאירקל

 

אל גוגמו גוג תמחלמב שטיבבולמ יברה לש עדיה יפל ,טנרטניאב םימוסרפ י”פע
.האושה ללגב ,םידוהי ודמשויןאכ ץחל ואולמב רמאמה תאירקלםידוהי ודמשוי אל :שטיבבולמ יברה .4

 

:בושי’צזמ ר”ומדאה .5אבר אנעשוהב גוגמו גוגהזיאב שרופמב בתוכ אוה םש .רפס בושי’צזמ ר”ומדאה בתכ הנש 200-כ ינפל
.גוגמו גוג תמחלמ ליחתת ךיראתןאכ ץחל ואולמב רמאמה תאירקל
:םינומא רמושמ ר”ומדאה .6רקויב םלשת הקירמאתוצראש ,םינומא רמושמ ר”ומדאה רמא ,םימואתה יניינב סרה ינפל םייעובש
…רקי ריחמ םלשל תדמוע תירבהןאכ ץחל ואולמב רמאמה תאירקל

 

:םלוסה לעב .7רוביגה תא עירכי חרזמבש ןטקהלע תרבדמ רהוזה רפסל םלוסה שורפ תא רביחש קנעה לבוקמה לש ותאובנ
…רוביגה תא חצניש חרזמב ןטקןאכ ץחל ואולמב רמאמה תאירקל
:ןמטייל לאכימ .8.עורג יכה היהי ב”הראב .חצני םאלסיאהינב” תירקנש הצובק שארב דמועה ,ןמטייל לאכימ לש םיעטק ויה הז רמאמב
יכ “םיחאל די” ןוגראמ לבקתהש עדימב ררבתהש רחאל רסוה רמאמה .”ךורב
תמישרב אצמנו ,ןוגראה תורדגה י”פע ,תירנויסמ תכ שארב דמוע ןמטייל לאכימ
דגנ תושיחנב לעופה ןוגראה) “םיחאל די” ןוגרא רתאבש תירנויסמה תותכה
.(םידוהי תוללובתה דגנו ןויסימהתומוקמב קודבל םינמזומ ,הלבק יניינעב יתימא ידוהי עדימ לבקל םיניינועמה
םולש רהנ םילבוקמה תבישי י”עש י”בשרד אלכיה רתאב ןוגכ ,םייטנתוא םיידוהי
.(םניחב רהוזה רפס לכ תא דירוהל םג ןתינ םשמ) םילשוריב