-ה האמב יחש (ךורע ןחלושה לע שורפ) “הרורב הנשמ”ה רבחמ ,”םייח ץפח”ה
גוג” תרטפה תא םיארוק תוכוס דעומה לוח תבשבש הכלהה תא שרפמ ,20
:םינש תורשע ינפל בתכ אוה ךכו ,”גוגמו

;”>ירשתב גוגמו גוג תמחלמ היהת דיתעלש יפל…ירשתב א”כב הצרפ המחלמהש עודיו