לש ותרימא תא ורפסב שרפמ הנש 200-כ ינפל יח היהש בושי’צזמ ר”ומדאה
השקמו ,(גי ,ד תומש) “חלשת דיב אנ חלש” :הנסה דמעמב ה”בקל וניבר השמ
:בתוכ אוה זאו .”אנ” רמאנ עודמ
אבר אנעשוהב ליחתת גוגמו גוג תמחלמש ,ךל עדת

לילב קוידב הליחתה המחלמה .המשגתה םינש תואמ ינפלמ האובנ התוא ,ןכאו
!אבר אנעשוה