ותוכז”) יאחוי רב ןועמש יבר י”ע הנש 2000-כ ינפל בתכנש ,שודקה רהוזה רפס
תחאב .םימיה תירחא אשונב תונווגמו תובר תואובנ ללוכ (“ןמא ונילע ןגי
תחא ריעב ולפייש םיהובג תומוקמ השולש תודוא שודקה רהוזה רבדמ ויתואובנמ
םג תומוק 47 הבוגב םימואתה ילדגמל דומצה ישילש ןיינב עודיכ) לולא שדוחב
זמרמה) “זועה לכיה” םג סרהיי םויה ותואבש ךכ לע ןכו ,(םויה ותואב סרק אוה
.(ןוגטנפל

 

ליחתתש המחלמ תודוא תרבדמו הכישממ רהוזה לש המיהדמה האובנה
-ןב חישמ אובי ,הזה ךילהתה לש ופוסבש ךכ לע …ו ,היתואצות לע ,ךכ תובקעב
.דוד

וטוסאק .שוריפל השקש דחא קוספ ונשי ,ןכשמה תיינב תשרפב ,תומש רפסב
יניינב סרה לע םיהדמו רורב ןפואב זמרמ קוספ ותוא .”םותס קוספ”כ ותוא הנכמ
.”םימת ויהי וידחיו – הטמלמ םימואת ויהיו” :ב”הראב םימואת