םירושקה םיבר םיניינע ראתמ ,(ב”יר ףד) קלב תשרפ ףוסב ,שודקה רהוזה
שדוחה אוה ,לולא שדוחבש ךכ לע רבדמ רהוזה ראשה ןיב .םימיה תירחאל
25-ה ךות ,(יעיבשה שדוחכ הרותב רכזנ ירשת ירהש) הרותה יפל ןינמל ישישה
.תחא ריעב םיהובג תומוקמ 3 ולפיי ,שדוחה לש םינושארה םימיה

 

ךות רמולכ) לולא לש 23-ה םויב ,לולאב ג”כב האב ב”הרא לע הפקתהה ,ןכאו
זכרמבש םימואתה ילדגמ ינש קרוי וינב וטטומתה הנממ האצותכו ,(םוי 25
סמועה ןמ האצותכ םויה ךשמהבו ,(דחא לכ תומוק 110) ימלועה רחסה
ןב ,אוה םג םיקחש דרוג) ימלועה רחסה זכרמ לש “7 רפסמ” ןינב םג טטומתה
הפצש יפכ קוידב ,ויה אלכ ויהו ,ולפנ םיהובג תומוקמ השולש ןכא ךכו .(תומוק 47
!ןכ ינפל םינש יפלא רהוזה

 

ןאכו ,םוי ותואב לופיי אוה םג “זועה לכיה”ש ונל רפסמ רהוזה אלא ,דבלב וז אל
– ב”הרא לש “זועה לכיה” ,ןכאו .ריע התואב היהי הזש ונל רמוא אל רבכ רהוזה
!םיהדמ !םוי ותואב הטטומתה ולש המלש עלצו ,עגפנ – ןוגאטנפה אוה

 

‘גרו’ג) “םלועב טלוש ךלמ” י”ע המחלמ ליחתת זאש ונל רפסל ךישממ רהוזה
תדיער התיה המחלמה תחיתפ םויב ,בגא) לארשיב המדא תדיער היהתו (?שוב
דע םיידיתעה תוערואמה רואיתב רהוזה ךישממ ןכו .(ynet-ב רמאמ האר ,המדא
.חישמה אובל