םיטרפל) חישמה הב הלגתיש הפוקתה יבגל ןירדהנס תכסמב ארמגה תרמוא
רמולכ) תיעיבש [הנש]ב” :(הלואגה תנש תודוא דומלתה ינמיסב האר םיפסונ
,אצקא-לא תדאפיתניא ,ןכאו :”(הנצורפת) תומחלמ ,(א”סשת ,הטימש תנשב
.א”סשת ,הטימשה תנשב ןהיתש וצרפ ב”הרא לש “רורטה דגנ המחלמה”ו

 

ןונמא ברה להק ינפב אשנש האצרהב ,ב”הראב יטסירורטה עוריאה ינפל םיימוי
.הלודג המחלמ חתפית תירבעה הנשה ףוס דעש ןעט אוה ,רפוש ןוגראמ קחצי
אוהו ,תולאש וילע השקה תירבעה הנשה ףוס ינפל םימי הרשע ,ינקפסה להקה
םיימוי .ל”נה ארמגה לע ראשה ןיבו ,וניתורוקמ לע ךמתסהב היהי ךכש הנע
.רורטה תמחלמ הליחתה – ןכמ רחאל