,היעשי רפס לע ושורפב (ו”קת זמרב) איבמ ,ל”זח ישרדמ לש טקל ,ינועמש טוקלי
איבמ ,ב”הרא לע הפקתהה לש עובשב וארקש קוידב הרטפה התוא לע שוריפב
:םיאבה םירבדה תא
לאעמשי ינב ןידיתע המוהמ לש תומחלמ שולש :רמוא לאעמשי יבר
ברח ינפמ ,ודדנ תוברח ינפמ יכ” רמאנש ,םימיה תירחאב תושעל
.”השוטנ
.”הכורד תשק ינפמו” :םיב תחא
.”השוטנ ברח ינפמ” :השביב תחא

דבכ ינפמו” :רמאנש ,םהינשמ דבכ אוהש לודג ךרכב תחאו
“המחלמ

אובי םשמו ,ולאו ולא לש ןדבאב ונאריו חמצי דוד-ןב [חישמ] םשמו
.’וגו “םודאמ אב הז ימ” :רמאנש ,לארשי ץראל
וידגב תא םיאצומו ודגנכ תרשה יכאלמ םיאב ,םודאמ אב ה”בקהשכ
רמוא .”ךשובלל םודא עודמ” :םירמוא .ינש תעלותכ םימודא םהש
.”ידבל יתכרד הרופ” :רמאנש ,היתכרדו יל התיה הנטק תג םהל
ושע לע םנתונו לארשי לש םתונווע לכ ה”בקה לטונ העש התואב
ריעש ןיאו ,”םתונווע לכ תא וילע ריעשה אשנו” :רמאנש ,עשרה
.”ריעש שיא יחא ושע ןה” :רמאנש ,עשרה ושע אלא

:םיהדמ רבד רורב ןפואב ראתמ הנש 2000-כ ינפלמ ,הזה םיהדמה שרדמהו
(רורט = דחפ = המוהמ ,הליגר המחלמ אלו “המוהמ לש המחלמ”) רורטה
וזו ,(“לודג ךרכב”) המוצעו הלודג ריעב רבד לש ופוסב הכי (לאעמשי ינב) יברעה
,הלגתי חישמה הנממ האצותכו ,וררועי םיברעהש הנורחאה המחלמה היהת
.םירצונה לשו םימלסומה לש ןדבואה תא הארי לארשי םעו
ה”בקהש בותכ ,לארשי םע לש תונוועה םע הרוק המ הלאשה יבגלש ןיינעמ
.םירצונה תא ל”זח לצא גציימה ,”ושע” לא לארשי לש תונוועה לכ תא ריבעמ
לולאב ה”כ ינפל “הלטבתהש הריזגה” יבגל ונאבהש יח שיא-ןבה ירבד ומכ קוידב