שדוקה ןושלל םוגרת
שודקה רהוזה ןושל
(רהוזה תואסריגמ קלחב תוטמשומ םיירגוסב תובותכה םילימה)          
טולשל לאעמשי ינב םידיתעו
היהתש ןמזב ,השודקה ץראב
תירבש יפכ .בר ןמז ,לכמ הקיר
הניאו ,תינקיר םהלש הלימה
תא םיריסמ םימלסומה) המילש
אלש ,העירפ אלל ךא ,הלרעה
,םתוא ובכעי םהו .(םידוהיה ומכ
בושלמ ,לארשי ינב תא
תליחתמ טעמכ) םמוקמל
םיברעה ,לארשי ץראל היילעה
יפלכ תומילא ישעמ ועצב
דעו ,תובר תומחלמ םגו ,םידוהיה
םידחופ ל”וחבש םידוהי םויה
ללגב רקיעב לארשי ץראל תולעל
םייתסתש דע ,(תומילאה ישעמ
.לאעמשי ינב לש איהה תוכזה
טלשמל לאעמשי ינב ןינימזו
יהיא דכ אשידק אעראב
המכ יגס ינמז אלוכמ איינקיר
אלב איינקירב ןוהליד וריזגד
ינבל ןוהל ןובכעי ןוניאו ומילש
דע והייתכודל אבתאל לארשי
ינבד אתוכז אוהה םילתשאד
.לאעמשי
ררועל לאעמשי ינב םידיתעו
,םלועב תולודג תומחלמ
םודא ינבש ךכל םורגלו
המחלמל ופסאיי (םירצונה)
תחא ,תומחלמ וררועיו ,םדגנ
,השביה לע תחאו ,םיה לע
.םילשוריל ךומס (תחא)ו
ץראהו ,הלאב הלא וטלשיו
ינבל רסמית אל (השודקה)
.(םירצונה) םודא
לאעמשי ינב ןינימזו
אמלעב ןיפיקת ןיברק ארעתאל
והיילע םודא ינב אשנכתאלו
אמי לע דח והכ אברק ןורעתיו
ךומס (דח)ו אתשבי לע דחו
ןילאב ןילא וטלשיו םילשוריל
רסמתי אל (אשידק) אעראו
.םודא ינבל
דחא םע ררועתי אוהה ןמזב
הלודגה ריעה לע םלועה ףוסמ
בותכ רחא חסונב) האטחה
איה הנווכה הארנה לככ .ימור
הב ךורעיו (הלודג תירצונ ריעל
,םישדוח השולש המחלמ
.וידיב ולפיו םימע םש ופסאתיו
םודא ינב לכ ופסאתיש דע
תווצק לכמ) (וילע) (םירצונה=)
שודקה ררועתי זאו .(םלועה
שוריפ והז .םהילע אוה ךורב
“הרצבב ‘הל חבז יכ” :בותכה
המ הזה בותכה ףוסבו .’וכו
“ץראה תופנכב זוחאל” :בותכ
.’וכו
דח אמע רעתי אנמז אוההב
אבייח אתרק לע אמלע יפייסמ
ןיחרי תלת אברק הב חגיו
ןולפיו איממע ןמת ןושנכתיו
ינב לכ ןושנכתיד דע והיידיב
(אמלע יפייס לכמ) (הלע) םודא
אוה ךירב אשדוק רעתי ןידכו
יכ” :ביתכד אוה אדה והיילע
היעשי) רמוגו “הרצבב ‘הל חבז
:ביתכ המ אד רתבלו (דל
.רמוגו “ץראה תופנכב זוחאל”
,ונממ לאעמשי ינב תא דימשיו
תואבצה לכ תא רובשיו
אבצ ראשיי אלו ,הלעמלש
ץוח ,םלועב םע לע הלעמל
הז .דבלב לארשי לש אבצהמ
די לע ךלצ ‘ה” :בותכה שוריפ
שודקה םשהש ללגב .”ךנימי
(ינחורה) ןימי דצב אצמנ
ןכ לעו ,(ינחורה) ןימיב הרותהו
.לכה יולת ןימיב
הנימ לאעמשי ינבל יצשיו
אלו אליעלד ןיליח לכ רבתיו
אמע לע אליעל אליח ראתשי
לארשיד אליח אלא אמלעד
‘ה” :ביתכד אוה אדה יודוחלב
םילהת) “ךנימי די לע ךלצ
אשידק אמשד ןיגב (א”כק
לעו אנימיב אתיירואו אנימיב
אלוכ אילת אנימיב אד
םישי ללפתהל אבש ימ :ונינשו
יפכ ולאמש די לע ונימי די תא
:אובל דיתעל .הכלהב ועבקש
ןמזבו ,”יננעו ךנימי העישוה”
לא ךופהא זא יכ” :בותכ אוהה
אורקל ,הרורב הפש םימע
םכש ודבועל ,’ה םשב םלוכ
ךלמל ‘ה היהו” בותכו “דחא
היהי אוהה םויב ,ץראה לכ לע
“דחא ומשו דחא ‘ה
.ןמאו ןמא םלועל ‘ה ךורב
לע אנימי הפקזל יעבד ןנינתו
ביתכד הומקואד המכ אלאמש
םירבד) “ומל תד שא ונימימ”
העישוה” יתאד אנמזבו (גל
אוההבו (ס םילהת) “יננעו ךנימי
לא ךופהא זא יכ” :ביתכ אנמז
אורקל ,הרורב הפש םימע
םכש ודבועל ,’ה םשב םלוכ
היהו” ביתכו (ג הינפצ) “דחא
םויב ,ץראה לכ לע ךלמל ‘ה
“דחא ומשו דחא ‘ה היהי אוהה
.(די הירכז)