היהת וז ,ונתוא ףוקתת ב”הרא םא :הריהזמ ןאריא
(רוקמ ‘ר) !הלודג תועט
דגנ תודבאתה תולועפ ועצבי םיינריא םיריעצ :ןאריא
(רוקמ ‘ר) םילארשיו םיאקירמא אבצ ישנא
(רוקמ ‘ר) םלועה תא תנכסמה עשר תנידמ – ןאריא :שוב

;הלש יניערגה רוכה תפיקתל ינאריא ששח
;וילע תמלוח הניא לארשיש ןפואב ביגנ :ןאריא
(רוקמ ‘ר) תנווכה לע ןאריא תא המש ב”הרא :לארשי
“לודגה ןטשה”ש ונל דובכל :(ןאריא גיהנמ) יאנימח
(רוקמ ‘ר) ונפיקתהל הצור
יכורא םיליט יפלא ןאריאמ לביק הללאבזיח :ץוחה רש
תחתפמ ןאריא ;”לארשי תא דימשהל םימייאמ” ;חווט
(רוקמ ‘ר) !ב”הראל ועיגיש םיליט

“ץראה”ב ינאריאה םויאה אשונב דחוימ רוקיס םג ואר

 

 

:האבה העידיה תיטנבלר רקיעבו

 

70-כ) תופקתה תרוש עצבל התסינ ןאריא :ןדרי
ךלמה ףשח ךכ ,ונחטשמ לארשי לע (תונויסנ
תוחיש להינ ינדריה ךלמה .ןדריב ורוקיבב הללאדבע
רש םע שגפיהל בריסו ,ןאריא אישנ םע תופיקת ןופלט
ינקירמאה עויסה לפכוה ךכ תובקעב .ינאריאה ץוחה
(רוקמ ‘ר) ןדריל

:קוידב ךכ בתכנ םינש יפלא ינפלמ ,יתבר אתקיספ שרדמב
,וב הלגנ חישמה ךלמש הנש :קחצי יבר רמא
םיתומיעו ,תומחלמ) הזב הז םירגתמ תומואה יכלמ לכ
הרגתמ (ןאריא) סרפ ךלמ .(םלועה יבחר לכב םיילולימו םינייוזמ
יברעה ךלמ ךלוהו ,(?הללאדבע) יברעה ךלמב
,(ב”הרא איה ונימיבש ,תירצונ הירפמיא ל”זח לצא תגציימה) םודאל
העידיב ראותמכ ב”הראמ עויסו הרזע שקבמ) םהמ הצע לוטיל
.(הלעמלמ
ןאריא) םלועה לכ תא בירחמו סרפ ךלמ רזוחו
תועידיבש םימויאה יפכ ,םלועה יבחרב המחלמ וא רורט תולועפב הליחתמ
םישערתמ םלועה תומוא לכו .(הלעמלש
םתוא וזחאיו .םהינפ לע םילפונו םילהבתמו
.(םלועב ינאריאה רורטהמ לודג דחפ) הדלוי יריצכ םיריצ
ןכיהל :םירמואו םילהבתמו םישערתמ לארשיו
!?ךלנו אובנ ןכיהל ?ךלנו אובנ
,יתישעש המ לכ !ואריתת לא ,ינב :םהל רמואו
םתא המ ינפמ !םכליבשב אלא ,יתישע אל
!םכתלואג ימי עיגה ,וארית לא ?םיאריתמ
,דחפל המ םהל ןיא ,ודחפי לארשיש תורמל ,הרוק הזשכ :רשבמ שרדמה)
(!הלואגה אוב תא תורשבמ ושעי םינאריאהש תורצה
הנורחא הלואג (םירצמ תאיצי) הנושאר הלואגכ אלו
רעצ םכל היה הנושארה הלואגב יכ ,(חישמה אוב)
הלואג לבא ,(תויולג) הירחא תוכלמ דובעשו
!הירחא תוכלמ דובעשו רעצ םכל ןיא ,הנורחא
היבגמ העשה התואב :יזפ ןב ןועמש ‘ר רמא…
ויזמ וילע שרופו ,םימשה דע חישמל ה”בקה
םייסרפ ינפמ ,םלועה תומוא ינפמ ,ודובכ
.םיעשרה (םיינאריא)
,יקדצ חישמ (חישמל םייוניכה דחא) םירפא :ול רמוא
,הצפח ךשפנש המ םהב השעו ולא לע ןייד יוה
ןמ ךודבא רבכ ךילע ורבגש ימחר אלמלאש
יל ריקי ןבה” :רמאנש ,דחא עגרב םלועה
.”‘וגו םירפא
:אלא ?םימעפ ינש “ונמחרא םחר” המל
,םירוסאה תיבב שובח היהש העשב “םחר” –
םיזמרמו ,םהיניש ןיקרחמ ויה םויו םוי לכבש
ןיריטפמו ,םהישארב ןיענענמו ,םהיניעב
,יל וגיעלי יאור לכ” :רמאנש ,םהיתותפשב
לכ ,בכ םילהת) “‘וגו שאר ועיני ,הפשב וריטפי
(רומזמה
תיבמ אצוי אוהש העשב ,”ונמחרא” –
תויוכלמ יתשו דחא תוכלמ אלש .םירוסאה
תויוכלמ םיעבראו האמ אלא ,וילע םיאב
דחא) םיירפא :ה”בקה ול רמואו .ותוא ןיפיקמ
לכ יכ ,םהמ ארית לא ,יקדצ חישמ (חישמל םייוניכה
חורבו” :רמאנש ,ותומי ךיתפש חורב הלא
ףסוי הידבוע ברה ןרמ םשב רמאנש ומכ) “עשר תימי ויתפש
.(…תוארתהלו “ףףףףופ” םיעשרל השעי חישמה – ומולח י”פע א”טילש