זה הלאשל םינוע םג ל”זח .חישמה אובי יתמ ילבבה דומלתב םילאוש ל”זח
…. תנשל קוידב רתויב עיתפמ ןפואב המיאתמ םהלש הבושתה

 

.םכמצעב וחכוויתו וארק