םיבושיחה בור :וזכ איה הלואגה תע יובינ תודוא ,רתויב תודירטמה תודוקנה תחא
ןתינ רורב ןפואבש תורמלש ,םירחאו הלאכ םינמיס לע ,תוירטמיג לע םיססובמ
קר אלש ,האובנ תויהל תבייח .בלב קפס רתונ ןיידע ,םימייקתמ םינמיסהש רמול
תא םגו ,םדא לכ ענכשל ידכ ,”העמשמכ הטושפ” אלא ,תשרדנ קר אלו ,תזמור
.וניניבש םינקפסה

 

רופיסהמו ,הטושפ איה האובנהו .איבנה הימרי לצא אוצמל ןתינ וזה האובנה תא
.רתויב הטושפ וזה האובנה המכ דע ןיבהל היהי ןתינ ,איבנ דימש

 

:האבה האובנה הבתכנ ,י קוספ ,טכ קרפ ,הימרי רפסב