םישורב יצעבו םיזרא יצעב המלש – תא אשנ רצ – ךלמ םריח”
ריע םירשע םריחל המלש ךלמה ןתי זא וצפח – לכל בהזבו
ול – ןתנ רשא םירעה – תא תוארל רצמ םריח אציו : לילגה ץראב
התתנ – רשא הלאה םירעה המ רמאיו : ויניעב ורשי אלו המלש
הזה םויה דע לובכ ץרא םהל ארקיו יחא יל
אוה ילבבה דומלתב וילע רבודמש לילגהש החכוה תאבומ םיכלמ רפסב
רמולכ “לובכ” לע רבודמ אלא ונלוכל רכומש ץראה ןופצב לילגה אל
תפקתה תובקעב ב”הרא י”ע ןטסינגפאב הצצפוהש “לובאק” ריעה
!!!םימואתה ילדגמב רורטה
תא םימשור ןכ םג תיברעה הפשבו ‘כ תואב תמשרנ ריעה םיכלמ רפסב
.’קב אלו ‘כ תואב ריעה םש
,םוקמה לש םשה הז םימלוע ימלועלש הנווכה – “הזה םויה דע”
ןכ – לע העבש התא ארקי” :ג”ל קוספ ו”כ תישארבב אבומש ומכ אמגודל
ונחנא םויכש עבש ראב תאזו “הזה םויה דע עבש ראב ריעה – םש
.םיריכמ