(ןולייא ןוינק דיל ,קרב ינב ,108 םיבכמה ‘חר) “דוד רוא” תבישיב
א”טילש בילאקמ ר”ומדאה תשודק דובכ לש השרד םייקתת
!!!יחכונה בצמה לע רבדל תנמ לע דחוימ ןפואב עיגהל שקיבש

 

(דחאכ םישנהו םירבגה רוביצ) ןמזומ בחרה להקה
הבישיל עיגהל דציכ םיקייודמ םיטרפ תלבקל

 

טנרטניאה רתאב םויה תרחממ לחה השרדל ןיזאהל ןיפוליחל וא השרדב תופצל היהי ןתינ:”דוד רוא תבישי” לש

 

🙁FM) םיאבה םירדתב וידרב שדוקה יצורעב יח רודישב השרדל ןיזאהל ןתינ
:תמאה לוק ץורע
.םי-תב ,םילשורי106.3
.דודשא ,הינתנ105.8
.זכרמה רוזיא 107.8

 

:חמש וידר ץורע
.א”הכ 96.3
.םורד 98.8 ,94.6
.דודשא 87.6

 

:הכרבה לוק ץורע
.םורד 95.8
.םילשורי 90.1