החותמ ןידה תדימש ייתובר ונל הארמ הז ,םויאו ארונ עוגיפ הזכ ‘םשהל אוה םירומיש ליל’ ,רדסה
דואמ

 

הזש םירפסב בותכ ,הטמה לע עמש תאירקב םירמואש ‘הרורצ ריתת ךנימי תלדג חכב אנא’…
תורצמו תונוסאמ ,םיעגפמ הרימשל םילודגה םירבדה דחא

 

…שודק םש לש תובית ישאר הז דחא עטק לש תובית ישאר לכ…

 

לוכיש ימ …העיסנב ןמזה לכ הז תא ‘ןוחטל’ ,הפ-לעב הז תא דיגהל רשפא ,ךרדב ךלוה םדא…
,תופגמ לטבל דואמ םיקזח םירבד ינש ולא “חכב אנא”ו תרוטקה םוטיפ תרוטקה םוטיפ דיגהל
…םיעגפמ לצניהל ,תורצ לטבל ,תוריזג לטבל

 

,רצק הז ‘חכב אנא’ תוחפל אלש ימ ,הפ-לעב רבכ הז תא עדוי ללפתמש ימ ,תרוטקה םוטיפ…
רבד הז הז לע רוזחי םיכרדב ךלוה םדא .הליל לכ םתוא ארוק םדאש ,תורצק תורוש 7 כ”הסב
…רבד לכל הרימשל לודג

 

םוטיפו ‘חכב אנא’ הדילה ינפל םוי 30 הדי לע רמאיש בותכ תיבב תדלוי ול שיש םדאל םג…
.דלילו תדלויל הרימש הז תרוטקה

 

,תויוטש רמול וא תויוטש בושחלו ךרדב תכלל םוקמב .הלא םימיב המכו המכ תחא לע זא…
“…ךרדב םדאה תא םירמושש םישודק תומש הלא ‘חכב אנא’ דיגי

 

.(“תולילב ךתנומאו ךדסח רקובב דיגהל” תטלקה ךותמ)